de Woningstichting

Advies uitbreiding online dienstverlening
(april 2012 - juli 2012)

Verbeteren van klanttevredenheid en sturen op efficiente processen zijn speerpunten van de Woningstichting. Meer en beter online communiceren sluit daarop naadloos aan. Zo zal het melden en verwerken van een reparatieverzoek in de nabije toekomst in een 'Cloud' plaatsvinden: huurder, aannemer en de Woningstichting worden participanten in het proces. In samenwerking met een projectgroep heb ik een advies aangeboden, hoe inzet van middelen het gewenste resultaat bij de doelgroepen bereikt.


Productie eindejaarspagina
(december 2011)

Rond de kerst blikt de Woningstichting terug op het voorgaande jaar. Over twee pagina's in 'De Stad Wageningen' tonen zij projecten in woord en beeld. Hiermee laten zij zien wie ze zijn, waar ze voor staan en hoe dat blijkt uit activiteiten. In 2011 heb ik in samenwerking met hen deze advertentie gemaakt: informatie en beeldmateriaal verzameld in de  organisatie, teksten geschreven en de advertentie afgestemd met de vormgever en drukker.


Organisatie FIER Festival voor relaties en huurders
(januari 2011 – juni 2011)

De Woningstichting in Wageningen is de eerste corporatie met 4 kwaliteitslabels van KWH en dat willen ze vieren. De medewerkers van de Woningstichting organiseren voor haar huurders en belanghouders het FIER Festival waarin zij in het zonnetje gezet worden. De kans wordt gepakt om met diverse speelse vormen feedback te vragen op de dienstverlening. Mijn rol is coördineren en afstemmen van alle activiteiten, leveranciers, MT en medewerkers die het te samen tot een succesvol evenement maken.
Adviseren en implementeren communicatiebeleidsplan
(september 2008 – september 2009)

Te samen met de organisatie is gesproken over kernwaarden, identiteit en imago. Nadat dit beeld helder was, is gekeken hoe communicatie kan bijdragen aan het versterken van het gewenste imago. Dit heeft geresulteerd in een gedragen communicatiebeleidsplan. Daarnaast is uitgewerkt hoe omgegaan wordt met verschillende onderdelen van communicatie (o.a. persbeleid, interne communicatie).


Adviseren en implementeren overlegstructuur met belangenhouders
(september 2008 – september 2009)

De Woningstichting wenste inzicht in en samenwerking met belanghouders. Hiertoe is een scan gemaakt van de belanghouders. Na een uitgebreide analyse is een aantal gekwalificeerde lokale belanghouders gekozen. Intern is bepaald hoe hiermee succesvol samengewerkt kan worden. Belanghouders zijn geïnterviewd naar hun ideeën over samenwerking. Deze opzet heeft geresulteerd in een structureel belanghoudersoverleg waarin maatschappelijke thema’s besproken worden en concrete afspraken worden gemaakt over hoe ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid aan een mooiere stad kan werken.  


Optimaliseren en implementeren klantgeoriënteerde processen
(januari 2009 – september 2009)

Kwaliteit leveren door eenduidige afgestemde werkprocessen. In overleg met het MT en in samenwerking met medewerkers heb ik met een projectteam de processen doorgelicht, beleid geformuleerd, waarmogelijk verbeterd en geïmplementeerd.


Ontwikkelen en begeleiden van integriteitspel
(september 2008 – november 2008)

Afstemmen van gewenste normen en waarden dragen bij aan het gewenste imago. Hiertoe heb ik  een spel ontwikkeld en begeleid. Het spel biedt de spelers de gelegenheid om te praten over gewenst en ongewenst gedrag. Zo werk je aan de beoogde bedrijfscultuur.  

Contact

Smits Woondiensten
Sandra Smits
Nieuweweg 35
6871 CA Renkum

info@smitswoondiensten.nl
(06) 295 71 251